NAIL CARE

SCROLL DOWN FOR ENGLISHnatural nails

Jag är ingen nagelteknolog utan berättar fritt om hur jag gör och har gjort för att ha så långa naglar som jag har idag.

Mina naglar: Jag använder nagelolja när jag kommer ihåg, det blir några gånger i veckan. På kvällen innan jag går och lägger mig använder jag alltid LUSH Lemony Flutter Cuticle Butter. Tidigare använde jag mycket mer oljor och krämer varje dag, för det behövdes, mina naglar var så sköra! De va hårda, men torra och sköra, så fort jag stötte in i något så bröts de av! Så är det inte längre. Jag har tagit hand om mina naglar länge och nu är de hårda, men starka och flexibla. När jag hårt stöter till något så kanske de viker sig en aning, men boingar sen tillbaka utan skada.

Börja med nagelbanden: Vill du få naglarna att bli starka, börja med nagelbanden. Använd krämer eller olja eller både ock, med vårdande ingredienser som exempelvis jojobaolja, mandelolja eller avocadoolja i. Naglarna växer ut starka och flexibla om händerna, nagelbanden och naglarna är återfuktade och väl omhändertagna. Jag använder Lemony Flutter från LUSH som innehåller bland annat citrusolja, sheasmör, bivax, avocadoolja, sojaolja, linolja, mangosmör, kokosnötolja och ricinolja.

En rustning: Jag har alltid mina naglar målade! Nagellacket på naglarna blir som en rustning. Så fort jag ser att nagellacket börjar flagna så tar jag bort det MED EN GÅNG- Där nagellacket har flagnat är nageln bar och tunn och kan lätt gå av. Sen sätter jag på nytt nagellack med en gång. Om jag skulle vandra runt i lägenheten bland barn och leksaker och byta blöjor och bygga med lego utan min nagellacksrustning skulle de nog gå av innan jag hunnit blinka.

Att växa fortare: Naglarna växer som snabbast på sommaren. Då är det varmt och fuktigt ute. På vintern växer de långsammare för att det är kallt och går av lättare för att det är torrt. Så du borde använda återfuktande krämer och oljor på vintern för att de inte ska gå av. Men det finns inget mirakelmedel som får dina naglar att växa fortare, du kan helt enkelt inte snabba på biologin. Men det finns många hjälpmedel för att få dina naglar att växa ut starkare och inte skiva sig! Men det tar tid! Att få starka naglar är inget som sker över en natt, det tar månader upp till över ett år av god nagelvård innan naglarna slutar skiva sig och gå av för minsta lilla.

Att fila naglarna: Att fila naglarna är bättre än att klippa dem. Naglarna ar uppbyggda av lager, som en lök. När man klipper dem öppnas alla nagelns lager upp, från topp till botten. Fukt kan tränga in mellan lagren och de börjar skiva sig. Att fila brukar inte exponera den fria kanten på samma sätt. När du filar dem ska du använda en fil som inte är så grov och fila från ett håll – inte fram och tillbaka – för att minimera risken att nageln börjar skiva sig.

Att buffa naglarna: En nagelbuffer brukar ofta vara en mjuk kub med mycket fin slipyta som är till för att fila – eller buffa – ovanpå nagelplattan. En del som störs av djupa fåror i naglarna kan buffa hela nageln för att få den jämn och slät. Jag buffar aldrig mina naglar av den anledningen. När du buffar nagelplattan filar du bort den översta delen och nageln växer ut tunnare än nödvändigt. Men om du ser att nageln börjar skiva sig, buffa bort det direkt! Nageln är som sagt uppbyggd av lager och ofta kan man buffa bort det övre lagret som skivat sig från det undre.

Base coat: För att nagellacket ska sitta så länge som möjligt och för att minimera missfärgningar på dina naturliga naglar bör du använda ett baslack. Orly – Bonder och China Glaze – Strong Adhesion är två väldigt populära baslack som håller ditt nagellack länge. Men det finns många baslack som säger sig har fler funktioner. NailTek – Foundation och OPI Nail Envy kommer i olika former som stärkare för probelmatiska naglar såsom Soft & Thin, Dry & Brittle och Sensetive & Peeling.

Top coat: Du måste ha ett överlack! PUNKT! Nä, men allvarligt.. utan överlack kommer inte nagellacket att sitta på speciellt länge utan att flagna.. Din manikyr blir glansig och hållbar i flera dagar med ett baslack och ett överlack. De flesta överlack nuförtiden är också snabbtorkande. Det betyder att du kan lägga det över ditt färgade nagellack som inte är helt torrt, och det torkar på någon minut. Det mest populära snabbtorkande nagellacket just nu är nog Seche Vite. Det blir glashårt och bländade blankt på en minut, men det är ju för bra för att vara sant, eller? Nackdelen är att det får nagellacket att krympa och det blir snart ett mer eller mindre synligt gap längst in vid nagelbanden och längst ut vid tippen. Jag har även upplevt att efter ett par dagar lyfter hela nagellacket från nageln och man kan dra bort det i en stor skiva – som även tar med sig det översta lagret av själva nageln. Många bryr sig inte om det, men för oss andra så finns det andra snabbtorkande nagellack som t.ex. Essie – Good to go! och China Glaze – Fast Forward Top Coat. Men jag ska inte tala illa om Seche Vite för många upplever inte alls samma problem som jag gör, utan jag rekommenderar att man provar det hellre än något annat! Om man sen retar sig på något av dess egenskaper så är det inte svårare än att prova något annat.

Att få nagellacket att torka: Vem har inte gått och lagt sig med ”torra” naglar och vaknat upp med lakansmönster i nagellacket? Snyggt.. Inte? Jag rekommenderar tunna lager när du lägger på ditt nagellack. Tunna lager torkar bättre. Vänta tills varje lager torkar (tålamod…). Hellre tre tunna lager än två tjocka. Men har man inte tid (eller tålamod!) så kan man lägga snabbtorkande överlack mellan lagren! Då går det fortare!

Att laga trasiga naglar: Ja, visst kan man temporärt laga en trasig nagel! Man måste inte fila ner alla naglar till botten om man fått en spricka en av dem. Man kan till och med reparera den så bra att man kan gå med revan i sin nagel tills skadan  växer ut och filas bort.

Den metod som alla kan använda är tepåse-metoden: Du klipper ut en bit av en tepåse (efter att du hällt ut tebladen), så stor att den täcker revan eller hela nageln (det kan vara lättare att få ett jämt resultat om man lägger över hela nageln). Stryk på ett lager nagellim över nageln. Lägg på tepåsen, och sen ett lager nagellim till. Låt torka och klipp eller fila bort tepåse som sticker ut utanför nageln. Fila ovanpå nagelplattan och buffa för att få en jämn och slät yta. Måla därefter naglarna som vanligt. Detta ger en ganska god hållbarhet men kan behövas göras om då och då i samband med att du tar bort nagellacket för att måla nytt.

Den andra metoden är att man köper Orly Nail Rescue Kit. Jag har ingen aning om man kan köpa det i Sverige, annars kan man beställa det från USA. Man stryker på ett lim över sprickan – eller större delen av nageln – och doppar den nageln i ett pulver. Pulvret fastnar och härdar i limmet. Sen buffar du ytan slät. Sen målar du naglarna som vanligt. Detta är en mer effektiv och mindre avancerat metod som håller bra, man kan behöva göra om proceduren någon gång ibland när man tar bort nagellacket för att måla nytt.

För oss stackare i Sverige som inte kan köpa Orly Nail Rescue (vad jag vet..) så finns en precis likadan metod där man använder vanligt nagellim och akrylpulver, som man använder när man gör akrylnaglar. Man gör precis på samma sätt som med Orly Nail Rescue, stryker nagellim över sprickan – eller större delen av nageln – sen doppar man nageln i akrylpulvret, låter torka och buffar ytan jämn och slät. Jag förstår det som att det blir samma resultat som med Orly Nail Rescue.

IN ENGLISH

I’m no nailtech but telling freely about how I do and have done to keep such long nails that I have today.

My nails: I use cuticle oil when I remember, that will be a few times a week. At night before I go to bed I always use LUSH Lemony Flutter Cuticle Butter. Previously, I used a lot more oils and creams every day, because I needed to, my nails were so brittle! The were hard, but dry and brittle, as soon as I bumped into something with my nails they snapped right off! Not anymore. I have taken care of my nails for quite a while now and they are hard, but strong and flexible. When I run into something with my nails, they might bend a little, but then they boing back without taken any damage.

Start with the cuticles: If you want your nails to be strong, begin with the cuticles. Use creams or oils, or both, with nourishing ingredients such as jojoba oil, almond oil or avocado oil. The nails grow strong and flexible if your hands, cuticles and nails are moisturized and well taken care of. I use Lemony Flutter from LUSH which includes ingredients like citrus oil, shea butter, beeswax, avocado oil, soya oil, linseed oil, mango butter, coconut oil and castor oil.

An armor: I always keepp my nails painted! The nail polish on my nails is like an armor. As soon as I see that the polish starts chipping, I remove it RIGHT AWAY-where the nail polish is flaky, the natural nail is exposed and thin and can easily break. Then I put on the new nail polish right away. If I had to walk around the apartment with children and toys and changing diapers and build with Lego, without my nail polish armor, they would probably break before I could blink.

To grow faster: The nails are growing faster in the summer. Then it’s hot and humid outside. In winter, they grow more slowly because it’s cold and breaks easier because it is dry. So it’s for the best to use moisturizing creams and oils in the winter to minimize the risk of brakage. But there is no miracle cure to get your nails to grow faster, you simply can’t speed up biology. But there are a few things you can do to get your nails to grow out stronger and stop peeling! But it takes time! Getting strong nails is not something that happens overnight, it takes months to over a year of good nail care before they stop peeing and break all the time.

To file your nails: To file your nails is better than cutting them. Nails are made ​​up of layers, like an onion. When you cut them you expose all the layers of the nails, from top to bottom. Moisture can penetrate between the layers and they can start to peel. Filing the nails tend not to expose the free edge the same way. When you file them, use a file that is not so rough and file from one direction – not back and forth – to minimize the risk for peeling nails.

To buff your nails: A nail buffer is often a soft block with very fine texture that you use to file – or buff – on top of the nail plate. Some people are bothered by ridges in the nails and can buff the entire nail plate to get it smooth and even. I never buff my nails for that reason. When you buff the nail plate you remove the top layer and the nails grow out thinner than necessary. But if you see a peel in the nail, buff the peel off immediately! The nail is build up of layers and you can often buff off the peeled layer.

Base coat: To keep the polish last as long as possible and to minimize the discoloration on your natural nails, use a base coat. Orly – Bonder and China Glaze – Strong Adhesion are two very popular base coats that keeps your nail polish last long. But there are many base coats which claims to have more features. NailTek – Foundation and OPI Nail Envy comes in various forms to strenghten your nails, with names such as Soft & Thin, Dry & Brittle and Sensetive & Peeling.

Top coat: You must have a top coat! PERIOD! Yeah, seriously .. without top coat  your mani will not last long before flaking off .. Your manicure will be glossy stay on for several days with a base coat and a top coat. Most top coats nowadays are also fast drying. This means that you can put it over your colored nail polish that is not completely dry, and it dries in a minute. The most popular fast dry top coat right now is probably Seche Vite. It becomes super shiny and glass hard in a minute, but that’s too good to be true, right? The downside is that it makes the nail polish shrink and it will soon become a more or less visible gap around the cuticles and at the end of the tip. I have also noticed that after a few days the nail polish lift from the nails and you can pull it off in one piece – which also rips off the top layer of the nail itself. Many do not care about that, but for the rest of us, there are other fast drying top coats, such as Essie – Good to go! and China Glaze – Fast Forward Top Coat. But I will not speak bad of Seche Vite, too many do not feel at all the same problems I do, and I recommend that you try Seche Vite rather than anything else! If you experience any problems, it is no more difficult than to try another brand of fast dry top coat.

To fix a broken nail: Yes, of course you can temporarily fix a broken nail! You don’t have to filed down all the nails to the bottom if you get a rip in one of them. You can even repair it so well you can go with the tear in the nail until the tear grows out and you file it away.

The method that anyone can use the tea bag method: Cut a piece of a tea bag (after you poured out the tea leaves), large enough to cover the tear or the entire nail (it might be easier to get a smooth and even if you put over the entire nail). Apply a layer of nail glue. Put the tea bag on, and then another layer nail glue. Let dry. File the the nail plate and buff to get a smooth surface. Paint your nails as usual.

The second method is to buy Orly Nail Rescue Kit. You put glue over the crack and dip the nail into a powder. Then you buff the surface smooth and paint your nails as usual. This is a more effective and less complicated way to fix a broken nail. You may need to repeat the procedure once in a while when you remove your nail polish.

For us in Sweden who can’t buy Orly Nail Rescue (what I know ..) you can do almost exactly the same thing with regular nail glue and acrylic powder. You put nail glue over the crack then dip it in acrylic powder, let dry, and buff the surface even and smooth. I understand that it will be the same results as with Orly Nail Rescue.

Annonser

En reaktion på ”NAIL CARE

  1. Hej! Du verkar väldigt kunnig på ditt område. Jag hade akrylnaglar som jag pillade bort (ja jag vet att man inte ska göra det)… Iallafall så har ju nu naglarna blivit väldigt sköra och tunna. Finns det något tips du kan ge mig? Jag äter Silicea kosttillskott för att hjälpa naglar och hår med lite extra vitaminer och mineraler, men finns det något mer jag kan göra? 🙂

    Tack på förhand! /Linn

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s